Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

21:29
8428 ec86 500
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
21:28
Czy pamiętasz, kiedy każde nasze spotkanie było świętem?
Reposted fromkrn krn
21:28
8442 ef4d 500
Reposted fromyannim yannim

November 07 2018

21:04
Tylko mi powiedz
Że na pewno to nie sen
Mama mówiła mi
Że czasem warto sprawdzić
17:51
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll

November 06 2018

18:19
0197 d55d
Reposted fromsavatage savatage
18:17
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
18:17
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
18:14
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć.
— Lem
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
18:13
0413 ec54 500
Reposted fromtfu tfu
18:12
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromyannim yannim
17:59
Reposted fromDennkost Dennkost
17:54
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic

November 04 2018

12:18
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman

October 29 2018

18:52
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream
17:33
Odwracam moją uwagę, to co w sumie nie jest ważne
17:29
A jak chcę zapomnieć o czymś ważnym to na złość mi się przyśni
— ćwiczenia z zapominania

September 23 2018

14:34
8638 005a
Reposted frombenus benus
14:33
8718 5ab3 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

August 20 2018

17:42
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl